Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania „Lubuskiego Kongresu Szkolnych Kół Wolontariackich”, który odbył się w formie transmisji na żywo w Internecie:

 

 

REGULAMIN

„Lubuskiego Kongresu Szkolnych Kół Wolontariackich”

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie „Zakręceni na Aktywność” z siedzibą w Rudnicy (dokładny adres: Rudnica, ul. Główna 7, 66-435 Krzeszyce) wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750002, NIP 4290081249, REGON 381381840 .
 2. Kongres organizowany jest w ramach projektu „Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich” dofinansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego w obszarze na rzecz młodzieży – „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, edycja 2020.

 

 

 • 2 AKCEPTACJA REGULAMINU

 

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w Kongresie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

 

 

 • 3 ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem udziału w Kongresie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem 666 882 111.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest dla uczestnika wiążące.
 3. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie upływa na 3 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 4. W miejscu i czasie trwania Kongresu mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały wpisane na listę uczestników.

 

 • 4 ORGANIZACJA KONGRESU

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów, do dnia rozpoczęcia Kongresu włącznie, z przyczyn od niego niezależnych. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia.

 

 1. Organizator nie odpowiada za utrudnienia w przeprowadzeniu Kongresu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu:

 

I działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających na przebieg wydarzenia;

II działań partnerów wydarzenia.

III. pandemii COVID-19

 

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Kongresu bez zgody Organizatora.

 

 • 5 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. stowarzyszenie „Zakręceni na Aktywność” z siedzibą w Rudnicy (dokładny adres: Rudnica, ul. Główna 7, 66-435 Krzeszyce , tel. 666 882 111).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Kongresie. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wzięcie udziału w wydarzeniu będzie niemożliwe.
 4. Dane osobowe uczestników są przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w organizację i rozliczenie wydarzenia.
 5. Dane Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników w celach marketingowych w ramach kolejnych edycji wydarzenia (tj. z promocją i marketingiem oraz kolejnymi edycjami tego wydarzenia).

 

 • 6 Środki ostrożności związane z pandemią Covid-19

 

 1. Organizator oświadcza, iż w związku z panująca w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną, zarówno przed jak i w trakcie trwania Kongresu zachowane zostaną wszelkie środki bezpieczeństwa.
 2. W przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu organizacji Kongresie. W takim wypadku przewiduje się mieszany tryb prowadzenia Kongresu. Poprzez mieszany tryb prowadzenia spotkania rozumie się uczestnictwo w Kongresie stacjonarnie jak również Online.

 

 • 7. Kongres stacjonarnie.

 

 1. Kongres zorganizowany zostanie w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Romualda Traugutta 6 w sali bankietowej „Rytmy i Smaki”.
 2. Przed wejściem do obiektu uczestników obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m ( 4m2 na osobę) w kolejce, podczas wchodzenia, przebywania w obiekcie i w toaletach oraz w trakcie opuszczania obiektu (za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób nieletnich).
 3. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby wyposażone w maseczki, przyłbice lub inne materiały dedykowane do zasłanianiu ust i nosa.
 1. Ilość osób uczestniczących w organizowanym wydarzeniu limituje Organizator.
 2. Każdy uczestnik przed wejściem na salę oświadcza, według swojej najlepszej wiedzy, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika wydarzenia
 4. Zajmowanie miejsc odbywa się wyłącznie w wyznaczonych w odpowiednim dystansie miejscach.
 5. Przy wejściu na teren obiektu każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 6. Środki do dezynfekcji dostępne będą przy drzwiach wejściowych/wyjściowych wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji.

 

 • 8 Kongres Online

 

 1. W dniu organizacji Kongresu przewiduje się możliwość uczestnictwa w nim w systemie Online.
 2. W celu prawidłowego i pełnego uczestnictwa w wydarzeniu należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.
 3. Uczestnictwo w Kongresie może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu sprzętu nie leżące po stronie organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
 5. Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie Kongresu. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody organizatora.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału uczestników w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

regulamin Kongresu Zakręceni na Aktywność